Ehliyet, sağlık raporları, sporcuların yıllık muayeneleri ve check-up muayenelerini gerçekleştirmekteyiz.12 Derivasyonlu Elektrokardiyografi(EKG) : Çekimi yapılarak kalp ritmi, nabız, atım sayısı, iskemik kalp hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalpte yüklenme gibi bulgular saptanmaktadır

Doktorunuza Sorun

Ekokardiyografi(Transtorasik, Renkli Dopler PW-CW Dopler, 2D,M-B Mode)

İlgili cihaz ile kalbin büyüklüğü, odacıkların çapları, kalp duvarının kalınlığı, aort(ana damar) çapı ve kalp kapakçıklarının ölçümleri yapılmaktadır. Kalp kapakçığı hastalıklarının ciddiyetinin değerlendirilmesi, ameliyat gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi, kalp büyümesi ve kalp yetmezliği olup olmadığının ve ciddiyetinin değerlendirilmesi, tedavinin yeterli olup olmadığının takibi, kalp odacıklarındaki ve ana damardaki genişlemelerin takibi, ödem ve nefes darlığı, ritim bozukluğu sebeplerinin araştırılması için uygulanır.

İletişim

Efor Testi(Kardiyovasküler Stress Test)

Gizli kalp hastalığının olup olmadığı, damar tıkanıklığı riskinin ölçülmesi, anjiyo gerekip gerekmediğine karar verilebilmesi için uygulanır. Sporcularda ve normal insanlarda da kalp performansının değerlendirilmesi, efor kapasitesi ölçümü ve yıllık kontrollerde gereklidir. Anjiyo, stent ve by-pass sonrası da kardiyolojik takipte, tekrar damar darlığı veya tıkanıklığı olup olmadığının takibinde uygulanır. Tedavilerin yeterlilik durumunun değerlendirilmesi, erken ve önleyici tanı ve tedavide önem teşkil etmektedir.

İletişim

Ritim Holteri (24 saatlik EKG Kaydı)

24 Saat boyunca kalp atışlarının kaydeden bir cihazdır. Ertesi gün bilgiler bilgisayara yüklenip kardiyolog hekim tarafından değerlendirilir. Nabız düşüklüğü veya yüksekliği saptanır. Nabızda yavaşlama, duraklama varsa kalıcı pil gerekip gerekmediği saptanır. Ritim bozukluğunun çeşidi, alt veya üst odacıktan kaynaklandığı ve ciddiyeti anlaşılır.

İletişim

Tansiyon Holteri (24 saat ABP)

Yeni tansiyon teşhisi konmasında veya tansiyon tedavisi altındaki hastaların tedavisinin yeterliliğinin kontrolünde 24 saatlik tansiyon kaydı ile uygulanır. Gece ve gündüz olan tansiyon yükselmelerini ayrı ayrı tespit eder.

İletişim

Poliklinik hizmetlerimiz dışında kardiyoloji bölümümüzün yetki alanı içinde bulunan diğer bölümlerimiz de şunlardır;

Acil Kardiyoloji : Acile başvuran kalp hastalarımızın önce acil hekimimiz tarafından değerlendirilip; tansiyon, nabız, EKG ve tahlil takipleri ve acil tedavisi başlanarak, gerekli durumlarda kardiyoloji uzmanına danışılarak müşahade takip ve tedavisi düzenlenmektedir. Kırmızı alan hastası olup Koroner Yoğun Bakım ünitesine yatırılan hastaların yatışları ücretsiz olmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi : Hastanemizin mevcut ünitesi 5 yataklı olup, her yatak başında monitör, oksijen, vakum ve acil müdahale sistemleri bulunmaktadır. Kalp atımı, nabız, ritim, tansiyon, ateş, oksijen satürasyon ve kan basınçları gibi hayati değerler bilgisayarlı otomatik sistemler ile ölçülmektedir. Yoğun bakımımızda tıbbi tedavilerle, akut miyokard enfarktüsü, ciddi ritim bozukluğu, ciddi hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklarda bazen hayat kurtarıcı olabilen tedaviler ve trombolitik tedavi gibi damar açıcı yöntemler uygulanabilmektedir. Hastalarımızın monitörizasyon, günlük doktor vizit ve muayeneleri, EKG ve tahlil takipleri, 24 saat hemşire gözetiminde yakından izlenmektedir.

Kardiyoloji Servisi : Tek kişilik, refakatçi ile kalınabilen, televizyonlu, banyo-WC olan odalarda hastalarımızın kardiyolojik takip tahlil ve tedavileri yapılmaktadır. Doktor ve hemşirelerimiz gözetiminde EKG, tahlil takipleri, tıbbi tedavi ve gerektiğinde monitörizasyonla, hasta başı oksijen, vakum vb. uygulamalarımız mevcuttur.

Laboratuvar : Hastanemizin laboratuvarından kardiyolojik hastalarımızın aciliyetinin değerlendirilmesi için yapılan acil kardiyak tahliller, poliklinik ve yatan hastalarımız için tedavisinin seyrini değerlendirdiğimiz tahliller (kolestrol, şeker, guatr vb.) ile risk faktörlerinin ölçümleri yapılmaktadır. İlaç etkileri de belli aralıklarla yapılan (kan sayımı, karaciğer ve böbrek tahlilleri vb.) tahliller ile takip edilmektedir

Doktorunuza Sorun