Özel Bandırma Royal Hastanesi hastalıkları teşhis etmek, önlemek ve tedavi etmek amacı ile ürünler ve hizmetler sunar. Hastanedeki her hizmet, her iş yaptığı ülkenin ilgili devlet organları tarafından (Örneğin, T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü) denetlenir. İlgili yasalar uyarınca hastalarımız verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu kapsama kişisel verilerinizin gizli tutulması da dahildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yükümlülükler açıkça belirtilmiştir. Bu kanun özel hayatınızın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ve kişisel verilerinizi işleyen Royal Hastanesi'nin yükümlülüklerini ve uyulacak usul ve esasları düzenler. Özel Bandırma Royal Hastanesi veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Özel Bandırma Royal Hastanesi hastalıkları teşhis etmek, önlemek ve tedavi etmek amacı ile ürünler ve hizmetler sunar. Hastanedeki her hizmet, her iş yaptığı ülkenin ilgili devlet organları tarafından (Örneğin, T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü) denetlenir. İlgili yasalar uyarınca hastalarımız verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu kapsama kişisel verilerinizin gizli tutulması da dahildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yükümlülükler açıkça belirtilmiştir. Bu kanun özel hayatınızın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ve kişisel verilerinizi işleyen Royal Hastanesi'nin yükümlülüklerini ve uyulacak usul ve esasları düzenler. Özel Bandırma Royal Hastanesi veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

1 – İşlenen Kişisel Veriler Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, Hastanelerimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Özel Bandırma Royal Hastanesi’ne; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz iletişim ve sağlık verileriniz, iş başvurusu esnasında aldığımız alkol ve sigara kullanımınız, doğduğunuz İl/İlçe, sabıka kaydınız,eğitim,aile , iletişim bilgileriniz,iş geçmişi , özgeçmişiniz ve fotoğrafınız, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup Özel Bandırma Royal Hastanesi tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 2 – Kişisel Veri İşleme Amaçları Özel Bandırma Royal Hastanesi tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler ’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir: • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; • Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz ’in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini, • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, periyodik muayene ve kontroller, • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, • Hastane ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama, • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme, • Hastane sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama, • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi • Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler. • İş başvuru süresince birinci maddede istenilen veriler işe giriş için zorunlu olanlar (ad,soyad,tc kimlik vb.) haricindekiler, kronik hastalığın olup olmaması, çalışma yerine uyum ve yakınlık, vb. şirket politikası gereği istenilen bilgilerdir. İş başvuru bilgileri özel talep olmadığı sürece bir yıl süre ile saklı tutulur. • İş başvurusunun olumlu sonuçlanması ve işe akdinin başlaması için istenilen evraklar ilgili Mevzuat gereğidir. Bu bilgilere ek olarak iş başvuru esnasında verilen bilgilerde saklı tutulur. Bu bilgiler çalışma süresi boyunca bünyemizde saklanır. İş akdinin feshi durumunda izin bilgileride dahil olmak üzere on yıl süre ile saklanır. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Özel Bandırma Royal Hastanesi’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 3 – Kişisel Veri Aktarımı KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz. 4 – Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Bandırma Royal Hastanesi ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. 5 – Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir. 6 – KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler ’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller: KHK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler ‘inizişlenebilir: • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Özel Bandırma Royal Hastanesi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.