ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Özel Bandırma Royal Hastanesi olarak, çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü ve mevzuat kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması kapsamında açık rıza gereksinimi nedeniyle aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz: Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde işe giriş anında veya istihdam süresince toplanabilmektedir. Özel Bandırma Royal Hastanesi tarafından genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örneğin detaylı kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, adli sicil kaydı, fotoğrafınız, sağlık verileriniz, biyometrik verileriniz, dernek/vakıf üyelikleriniz vb.) iş akdinizin ifası, işe yatkınlığınız, performansınızın değerlendirilmesi, Şirket çalışan politika ve süreçlerinin tasarlanarak uygulamaya konulması, sizinle iletişime geçilebilmesi, eş ve çocuk kimlikleri ile evlilik cüzdanının alınması suretiyle asgari geçim indirimi saptamasının yapılabilmesi, ücret yönetimi, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan eğitim-toplantı-yeterlilik gibi organizasyonlara katılımınızın temini, işyeri doktoru tarafından sağlık hizmetlerinin sunulması, kan grubu verileri gibi sağlık verilerinin acil durumlarda müdahale edilebilmesi için kartlarınıza işlenmesi ve özlük dosyalarında tutulması, güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtları ile biyometrikv.s. giriş çıkış kayıtlarının tutulması, yan hak ve menfaatlerin temini, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla sigorta işlemlerinin yapılabilmesi, iş akdi ile çalışanların kart başvurularının yürütülebilmesi, çalışanların katılacağı eğitim organizasyonlarının düzenlenebilmesi, anket yapılabilmesi, şirket organizasyonları veya hizmetleri kapsamında görsel verilerinizin yayınlanması, veri güvenliğinin temini, Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine ve hissedarlarına, işyeri hekimine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, eğitim veren kuruluşlara, resmi kurum ve kuruluşlara, seyahat hizmeti sunan şirketlere, sigorta şirketlerine, bankalara, faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere aktarılmaktadır. işbu metnin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha detaylı bilgi talep ettiğiniz takdirde İnsan Kaynakları birimine yazılı olarak ya da bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kalite biriminden ulaşabileceğiniz bilgi talep formunu doldurarak İnsan Kaynakları birimine iletebilirsiniz.